Galician Galician Spain, Portugal Galician Galician Galician Galician Galician Galician